Radiologia – Komunikat

Z uwagi na konieczność prowadzenia ewidencji aparatów rtg wg wymogów określonych w ustawie Prawo atomowe oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych, informujemy, że :

Dostawca urządzeń radiologicznych / aparatów rentgenowskich) przekazuje nabywcy wraz z tym urządzeniem informację dotyczącą narażenia związanego z urządzeniem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji urządzenia, a także wykazuje, które elementy konstrukcji aparatu rtg  pozwalają ograniczyć narażenie obsługi i pacjentów do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu.

Ważnym obowiązkiem dostawcy aparatu rtg jest udział w przeprowadzaniu testów odbiorczych.

Testy odbiorcze urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych polegają na sprawdzeniu co najmniej:

  • kompletności i jednoznaczności oznaczeń i opisów na elementach tych urządzeń;
  • kompletności dokumentacji i specyfikacji technicznej tych urządzeń;
  • zgodności wartości zmierzonych lub odczytanych parametrów fizycznych tych urządzeń z wartościami parametrów fizycznych określonych w specyfikacji technicznej tych urządzeń.

Testy odbiorcze urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych są wykonywane niezwłocznie po ich:

  • 1) instalacji,
  • 2) naprawie przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent

– przez osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia, przy udziale przedstawicieli odpowiednio dostawcy lub podmiotu uprawnionego do uruchamiania lub obsługi tych urządzeń.

Podczas przeprowadzania testów odbiorczych dostawca aparatu rtg powinien przekazać wszystkie dane do utworzenia ewidencji urządzeń radiologicznych.

Dla przykładu , informacje dotyczące urzadzeń radiologicznych stosowanych w rentgenodiagnostyce przygotowuje się zgodnie z załacznikiem do rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urzadzeń Radiologicznych- wykaz kodów w załaczeniu.

Wykaz Kodów (kliknij)

W jakim terminie należy uzyskać 20 pkt szkoleniowych w celu wykonania obowiązku stałego:

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej osoby posiadające w dniu 23 września 2019 r. ważny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta uzyskały „automatycznie” 20 punktów szkoleniowych, a zatem spełniły obowiązek wskazany w art. 33n ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe – uzyskania co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat – tj. do dnia 22 września 2024 r.Dla osób zobowiązanych do stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, które w dniu 23 września 2019 r. nie posiadały ważnego certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta ustawa Prawo atomowe przewidziała okres 5 lat na uzyskanie wymaganej liczby 20 punktów szkoleniowych – tj. do dnia 22 września 2024 r.

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-dotyczacy-stalego-podnoszenia-kwalifikacji-z-zakresu-ochronyradiologicznej-pacjenta-przez-osoby-wykonujace-badania-diagnostyczne-zabiegi-lub-leczenie-zzastosowaniem-promieniowania-jonizu/

źródło: Główny Inspektorat Sanitarny