BDO – przypomnienie – Termin 15.03.2024

Przypominamy, że do 15 marca 2024 roku, podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są złożyć  sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2023.

W razie pytań kontakt z  infolinią BDO 22 34 04 050  lub Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 w Krakowie
nr telefonu: 12 397-44-44

KTO? OBOWIĄZEK TERMIN  
EWIDENCJA ODPADÓW
– lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem: 

a) praktyk kontraktowych,

b) praktyk wytwarzających jedynie odpady komunalne;

c) praktyk, które przeniosły gospodarowanie odpadami na wynajmującego lub innego najemcę (art. 28 ustawy);

d) praktyk podlegających zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

– rejestracja w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, która będzie powodowała obowiązek rejestracji  
– prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z użyciem generowanych w systemie BDO kart przekazania odpadów oraz przechowywania dokumentów, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji – na bieżąco, 

– przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone te dokumenty ewidencji odpadów

– udostępnianie dokumentów i danych na żądanie uprawnionych organów w toku kontroli

 
– składanie elektronicznych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania, 

 

https://bdo.mos.gov.pl/

– do 15 marca każdego roku za rok poprzedni, 

– do właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów marszałka województwa,

– wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu BDO