Komunikat w sprawie szkoleń ORP

KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Lekarska informuje, że w dniu 11.03.2020r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta /Dz.U z  dnia 10 marca 2020 r. poz. 390/.

Należy zwrócić uwagę na zapisy ustawy Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1792)w art.9 ust.2 podano ważną informację dotyczącą terminu uzyskania 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat tj.do września 2024r. Osoby wykonujące badania diagnostyczne, lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także dla osób nadzorujących ich wykonanie mogą podnosić swoje kwalifikacje z zakresu ochrony radilogicznej pacjenta poprzez szkolenie stacjonarne lub szkolenie na odległośc za które mogą uzyskać 20 punktów szkoleniowych.

Kurs ten kończy się obowiązkowym wewnętrznym egzaminem w ośrodku realizującym szkolenie. Należy zwrócić uwagę, że kurs stacjonarny lub na odległość oraz egzamin pociąga za sobą określone skutki finansowe.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, kursant otrzymuje certyfikat, zgodnie ze wzorem załączonym do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r.

 

Certyfikaty wydane przed dniem wejścia Ustawy prawo atomowe, tj. 23 września 2019, zachowują swoją ważność na czas na jaki zostały wydane, zgodnie z art.9 ust.1 Ustawy Prawo atomowe.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej osoby posiadające w dniu 23 września 2019 r. ważny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta uzyskały „automatycznie” 20 punktów szkoleniowych, a zatem spełniły obowiązek wskazany w art. 33n ust. 2 ustawy Prawo atomowe – uzyskania co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat – tj. do dnia 22 września 2024 r.

Alternatywnie można ukończyć inne niż szkolenie kursowe- szkolenie zgodne z art.33n ust.3 pkt.2 ustawy Prawo Atomowe.

Ukończenie tego typu szkoleń kończy się wydaniem zaświadczenia /wzór :zał. do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r/ z podaniem ilości uzyskanych punktów szkoleniowych. Wymagane 20 pkt. szkoleniowych należy zgromadzić do września 2024r.

Uwaga:

Główny Inspektor Sanitarny prezentuje pod adresem podanym niżej informacje odnośnie szkolenia ORP

https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-dotyczacy-stalego-podnoszenia-kwalifikacji-z-zakresu-ochrony-radiologicznej-pacjenta-przez-osoby-wykonujace-badania-diagnostyczne-zabiegi-lub-leczenie-z-zastosowaniem-promieniowania-jonizu/

 

Kierownik Szkolenia

Dr .Edward Araszkiewicz