Komunikat PRZYPOMNIENIE

Ważne : związane z Programem Zapewnienia Jakości

Całość rozporządzenia do pobrania KLIKNIJ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie kategorii oraz kryteriów kwalifikowania ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, działań, które należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po ich wystąpieniu, a także zakresu informacji objętych Centralnym Rejestrem Ekspozycji Niezamierzonych i Narażeń Przypadkowych Dz.U z dnia21 grudnia 2022r. poz 2700.

Wybrane zagadnienia

W rentgenodiagnostyce :

1) do zdarzeń kategorii I zalicza się:

 • a)powtórzenie procedury niewynikające ze wskazań klinicznych i prowadzące do sumarycznej dawki przekraczającej wskaźniki określone w pkt 2,tzn: czterokrotne przekroczenie wartości diagnostycznego poziomu referencyjnego,
 • b) wykonanie procedury, której skutkiem jest wystąpienie nieoczekiwanego efektu deterministycznego,
 • c) wykonanie procedury błędnie zidentyfikowanej osobie,
 • d) wykonanie procedury w niewłaściwym obszarze anatomicznym.

2) do zdarzeń kategorii II zalicza się:

 1. a) czterokrotne przekroczenie wartości diagnostycznego poziomu referencyjnego.

Przepisów ( pkt.1 c,d) nie stosuje się w działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.

3). Przekroczenia wartości diagnostycznego poziomu referencyjnego nie zalicza się do zdarzeń kategorii II, jeżeli to przekroczenie jest uzasadnione klinicznie.

 • W przypadku wystąpienia w jednostce ochrony zdrowia ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego kierownik jednostki ochrony zdrowia dokonuje przeglądu programu zapewnienia jakości, , a w razie potrzeby wprowadza w tym programie odpowiednie zmiany mające na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zdarzenia w przyszłości.
 • Kierownik jednostki ochrony zdrowia przekazuje informację o ekspozycji niezamierzonej lub narażeniu przypadkowym oraz wyniki analizy tej ekspozycji lub tego narażenia, lekarzowi kierującemu, lekarzowi prowadzącemu, a także pacjentowi lub jego przedstawicielowi.W przypadku zdarzeń kategorii III wyniki analizy obejmują dane dotyczące ekspozycji zarodka lub płodu.
 • W przypadku wystąpienia w jednostce ochrony zdrowia zdarzenia kategorii I sporządza się protokół ze zdarzenia zawierający:

1) datę wystąpienia zdarzenia;

2) nazwę procedury szczegółowej, w czasie wykonywania której doszło do zdarzenia, oraz opis tej procedury;

3) liczbę osób, które zostały poddane ekspozycji medycznej w okresie, w którym istniało prawdopodobieństwo wystąpienia błędu prowadzącego do wystąpienia tego zdarzenia;

4) parametry pozwalające na obliczenie wartości dawek otrzymanych przez osoby, o których mowa w pkt 3;

5) opis zdarzenia, w tym informacje pozwalające na weryfikację prawidłowości kwalifikacji zdarzenia do odpowiedniej kategorii.

W przypadku wystąpienia w jednostce ochrony zdrowia zdarzenia kategorii II:

1) jeżeli przyczyną wystąpienia zdarzenia była awaria urządzenia radiologicznego lub urządzenia pomocniczego –osoba upoważniona do obsługi tego urządzenia jest obowiązana:

 1. a) wyłączyć urządzenie z eksploatacji,
 2. b) w przypadku gdy awaria urządzenia została stwierdzona w czasie wykonywania ekspozycji – przerwać wykonywanie ekspozycji, chyba że nie ma wątpliwości, że kontynowanie ekspozycji jest związane z mniejszym ryzykiem wystąpienia uszczerbku na zdrowiu pacjenta,
 3. d) zgłosić wystąpienie awarii urządzenia osobie odpowiedzialnej w jednostce ochrony zdrowia za stan techniczny urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych;

2) sporządza się protokół ze zdarzenia zawierający:

 1. a) datę wystąpienia zdarzenia,
 2. b) nazwę procedury szczegółowej, w czasie wykonywania której doszło do zdarzenia, oraz opis tej procedury, a także identyfikator urządzenia, na którym wykonywano tę procedurę,
 3. c) liczbę pacjentów, u których wykonywano medyczne procedury radiologiczne w okresie, w którym doszło do zdarzenia lub mogło do niego dojść,
 4. d) parametry pozwalające na obliczenie wartości dawek otrzymanych przez pacjentów, o których mowa w lit. c,
 5. e) kopię wyników testów eksploatacyjnych, gdy zdarzenie związane było z awarią urządzenia radiologicznego lub urządzenia pomocniczego,
 6. f) opis zdarzenia, w tym informacje pozwalające na weryfikację prawidłowości kwalifikacji zdarzenia do odpowiedniej kategorii.
 7. Urządzenie radiologiczne lub urządzenie pomocnicze, które uległo awarii będącej przyczyną zdarzenia, może być ponownie używane w jednostce ochrony zdrowia po wyrażeniu przez kierownika jednostki ochrony zdrowia pisemnej zgody.

Protokół jest przekazywany przez kierownika jednostki ochrony zdrowia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, konsultantowi, na potrzeby przeprowadzanej przez niego weryfikacji.