Komunikat – przypomnienie

Zgodnie z art.96 pkt. 6.b ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. z 2019 r poz. 1792) Kierownicy jednostki organizacyjnej przeprowadzają okresowe ćwiczenia w celu przeglądu i aktualizacji planów postępowania awaryjnego.

Dla III lub IV kategorii zagrożeń ćwiczenia przeprowadza się nie rzadziej niż co 2 lata.

Protokół                    

 ( do pobrania )     ( przykład poniżej)

Protokół przeprowadzonego ćwiczenia zakładowego planu postępowania awaryjnego

  1. Nazwa jednostki organizacyjnej:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Nazwisko i imię kierownika jednostki organizacyjnej:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Zakres ćwiczeń

 

Lp.

 

Sytuacja awaryjna

 

 

Procedura działania

 

Uwagi

1. Pożar na terenie zakładu Ewakuacja pacjenta, personelu Usunięcie/zabezpieczenie/ aparatu ze strefy zagrożenia -dalsze działania ,  zależne od wielkości zagrożenia zgodnie z instrukcją p/poż
2. Zalanie aparatu, /aparatu rtg/ -usunięcie aparatu / odłączenie od zasilania , zgodnie z instrukcją/ ze strefy zagrożenia -dalsze działania/ kontakt z serwisem , testy kontroli jakości/ zależne od wielkości zagrożenia
3. Kradzież aparatu Przeprowadzić inwentaryzację źródeł promieniowania rtg – powiadomić organ ścigania, organ, który wydał zezwolenie oraz uzgodnić sposób postępowania
       

 

3.Data ćwiczeń:…………………………………………………………………………………………………………………………

4.Prowadzący ćwiczenie………………………………………………………………………………………………………………

5.Uczestnicy ćwiczenia………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Zatwierdził:

Kierownik Jednostki organizacyjnej:……………………………………………………