Komunikat – Program zapewnienia jakości

Program zapewnienia jakości

(Ustawa Prawo atomowe, Dz.U 2023 poz. 1173 art.7 ust.2)

I.1.Podział między pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialności oraz zadań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

  • Kierownik jednostki organizacyjnej: odpowiada za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej;
  • Inspektor ochrony radiologicznej (ior): sprawuje wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej

lekarz kierujący – odpowiada za poprawność uzasadnienia ekspozycji medycznej,

lekarz prowadzący- ocenia poprawność uzasadnienia skierowania oraz odpowiada za wybór odpowiedniej procedury szczegółowej i jej poprawne stosowanie.

Pracownicy upoważnieni do obsługi urządzeń radiologicznych i wykonania ekspozycji: wykonują szczegółową  procedurę radiologiczną obowiązującą w jednostce organizacyjnej.

I.2. Realizacja wymagań dotyczących funkcjonowania, konserwacji i utrzymania źródeł promieniowania jonizującego oraz dotyczących wyposażenia związanego z tymi źródłami;

– źródłem promieniowania jonizującego jest aparat rentgenowski………………….. , przeznaczony do wykonywania……………………………………………………

– nadzór nad uzyskaniem zezwolenia na aparat rtg /przygotowanie pomieszczenia, dokumentacji zgodnej z wnioskiem/:  sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej ;

inspektor ochrony radiologicznej jest zobowiązany, między innymi, prowadzić i uaktualniać co trzy miesiące bazę urządzeń radiologicznych, (właściciel, w przypadku użytkowania wyłącznie aparatu do zdjęć wewnątrzustnych ); prowadzi nadzór nad wykonaniem testów specjalistycznych i podstawowych (właściciel w przypadku użytkowania wyłącznie aparatu do zdjęć wewnątrzustnych)

Konserwacja jest prowadzona przez upoważnionego instalatora zgodnie z instrukcja urządzenia : nadzór prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej ……………………………………………………………………….

– utrzymanie czystości urządzenia, dezynfekcji należy do pracownika upoważnionego do realizacji procedury radiologicznej;

I.3. Sposób zabezpieczenia źródeł promieniowania przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych:

– aparat rtg znajduje się w pomieszczeniu, do którego dostęp mają wyłącznie osoby uprawnione przez kierownika jednostki organizacyjnej, drzwi zabezpieczone są ………………………………………………………………..

Jednostka jest monitorowana …………………………………………………..

  1. Program zapewnienia jakości w jednostce ochrony zdrowia obejmuje dodatkowo:

II.1.systematycznie planowane i wykonywane działania konieczne dla zapewnienia ochrony radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym, o których mowa w art. 33a, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia i skali ekspozycji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych;

II.1.1a.Jednostka organizacyjna wdrożyła systematycznie planowane i wykonuje działania konieczne dla zapewnienia ochrony radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia i skali ekspozycji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych.

II.1.1b.Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie jest oparte na przewadze oczekiwanych korzyści zdrowotnych dla pacjenta lub społeczeństwa nad uszczerbkiem zdrowotnym, który ekspozycja może spowodować. Warunkiem właściwego uzasadnienia jest zastosowanie radiologicznej procedury diagnostycznej, której skuteczność w określonej sytuacji klinicznej została udowodniona lub powszechnie uznana.  W procesie uzasadnienia ocenia się również korzyści i rodzaje ryzyka związane ze stosowaniem alternatywnych procedur, służących temu samemu celowi, prowadzących do mniejszej ekspozycji na promieniowanie jonizujące lub nienarażających na jego działanie.

 

II.1.1c W szczególnych przypadkach, podlegających każdorazowo odrębnej ocenie, można wykonać badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, jeżeli nie zostało ono uzasadnione  w sposób, o którym mowa wyżej pkt.II.1.1b.

 

             Dokonanie takiego badania z zastosowaniem promieniowania jonizującego uzasadnionego  w sposób,  o którym mowa w pkt.1c. odnotowuje się w dokumentacji chorego. Dotyczy to w szczególności ekspozycji w celach medyczno-prawnych.  W przypadku zaistnienia okoliczności wykluczających lub ograniczających zakres zastosowania procedury radiologicznej u pacjenta, pomimo że jest ona ogólnie uzasadniona, o odstąpieniu od jej wykonania lub o zakresie jej zastosowania decyduje lekarz kierujący lub wykonujący badanie. Dokonywanie ekspozycji na promieniowanie jonizujące w celach medycznych w wyniku procedury, która nie została uzasadniona  w sposób określony w pkt.II.1.1b. jest niedopuszczalne, z zastrzeżeniem pkt II.1.1c.

 

      W jednostce prowadzone są działania, o których mowa w pkt.II.1.1b. i II.1.1c. celem zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia i skali ekspozycji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych poprzez systematyczne szkolenie pracowników na danym stanowisku pracy w realizacji zatwierdzonej procedury szczegółowej  oraz kontrola każdego etapu realizacji radiologicznej procedury medycznej (np.identyfikacja pacjenta, weryfikacja skierowania (w przypadku zdjęć pantomograficznych  i CBCT), stosowanie środków ochrony indywidualnej).

II.2.wdrożenie wewnętrznego systemu rejestracji i analizy zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, odpowiednio do zagrożenia powodowanego przez działalność wykonywaną przez tę jednostkę;

  • został wdrożony wewnętrzny system rejestracji i analizy zdarzeń obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe. Informacje o wystąpieniu ww. zdarzeń odnotowywane będą w dokumentacji pracowni.

 

  • w sytuacji ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego – przygotowanie informacji dla lekarza kierującego oraz lekarza prowadzącego, a także pacjenta lub jego przedstawiciela, o ekspozycji niezamierzonej lub narażeniu przypadkowym oraz o wynikach analizy tej ekspozycji lub tego narażenia

Uwaga:

Art. 33a. Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych obejmuje ekspozycje medyczne:

1) osób poddawanych badaniom diagnostycznym,

2) osób poddawanych badaniom przesiewowym,

3) osób uczestniczących w eksperymentach medycznych lub badaniach klinicznych,

4) opiekunów– zwanych dalej „osobami poddawanymi ekspozycji medyczne

OIL system rejestracji zdarzeń-odt (kliknij aby pobrać)