KOMUNIKAT

Osoby zwolnione z wymogu odbycia szkolenia w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu R/S.

Zgodnie z art.7 pkt 7 ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792)

Z wymogu odbycia szkolenia, zwalnia się osoby, które:

  • w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub
  • ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub
  • posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Do pobrania: wniosek

Ważne uwagi:

  • Główny Inspektor Sanitarny powiadamia wnioskującą osobę o terminie i miejscu egzaminu nie później niż 14 dni przed egzaminem.
  • Opłatę za egzamin wnosi się na rachunek GIS nie później niż w terminie 7 dni przed dniem egzaminu.
  • W przypadku nieprzystąpienia przez osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień, do egzaminu w wyznaczonym terminie, wniesioną opłatę, zalicza się na poczet egzaminu w kolejnym wyznaczonym terminie.
  • Opłatę, zwraca się w przypadku nieprzystąpienia przez osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień, do egzaminu w wyznaczonym terminie, na złożony do organu właściwego do nadania uprawnień w terminie 30 dni od dnia egzaminu wniosek o zwrot opłaty.