Cykl szkoleń z kompetencji miękkich

Komisja Kształcenia Medycznego zaprasza na cykl szkoleń z kompetencji miękkich. Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowej za pomocą platformy online
zoom, pozwalając na pełną interakcję uczestników spotkań.

Temat:  ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM LEKARZA W SIECI

Termin: 24.09.2020 r.  godz. 16.00 – 19.00
Prowadząca: Prof. dr hab. Alicja Gałązka

Celem szkolenia jest uświadomienie lekarzom, że Internet obecnie to jedno
z najważniejszych źródeł poszukiwania informacji o zdrowiu i leczeniu, dlatego warto, aby również sami lekarze byli obecni w sieci.

Zagadnienia szkoleniowe:

– Ocena umiejętności zawodowych lekarzy w Polsce w kontekście błędów medycznych

– Obowiązki etyczne i media społecznościowe

– Odpowiednia dyskusja z pacjentem

– Prywatność i dane osobowe i o pacjencie

– Konflikt interesów

– Edukacja medyczna i zatrudnienie

– Zniesławienie

– Jak wypromować swoje usługi medyczne w sieci?

– Ekspert zewnętrzny w internetowych mediach poświęconych zdrowiu

– Stworzenie własnej strony WWW pozycjonowanie

– Co powinno znaleźć się na stronie internetowej kliniki/gabinetu?

– Rejestracja w systemach wyszukiwania i „rankowania” lekarzy

– Personal branding – budowanie wizerunku lekarza na nazwisku

– Izby lekarskie na Facebooku?

– Telemedycyna


Punkty edukacyjne: 3
Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org

Temat: MODEL UMYSŁU LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY – JAK DOPASOWAĆ SIĘ DO PACJENTA I SYTUACJI?
Termin: 29.10.2020 godz. 16.00 – 19.00
Prowadząca: Prof. dr hab. Alicja Gałązka

Celem szkolenia jest porównanie modeli relacji lekarz – pacjent opartych na paradygmatach zdrowia, które w różnorodny sposób postrzegają chorobę i człowieka.

Zagadnienia szkoleniowe:

– Porównanie modeli relacji lekarz – pacjent

– Model partnerski

– Model paternalistyczny

– Model systemowo-partnerski

– Komunikacja w modelu partnerskim

– Komunikacja w modelu paternalistycznym

– Komunikacja w modelu systemowo – partnerskim

Punkty edukacyjne: 3
Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org

Temat: SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYCM W PLACÓWCE OPIEKI ZDROWOTNEJ
Termin: 08.10.2020 r. nowy termin 05.11.2020 r.
 godz. 16.00 – 19.00
Prowadząca: Prof. dr hab. Alicja Gałązka

Celem szkolenia jest uświadomienie, że nawiązywanie kontaktu z chorym jest jednym
z najważniejszych zadań lekarza i często od jego skuteczności uzależniony jest efekt
leczenia. Liczne badania naukowe potwierdzają pozytywny wpływ profesjonalnej komunikacji lekarza z chorym i jego rodziną na efekt diagnozy i terapii choroby zarówno
tej werbalnej jak i niewerbalnej.

Zagadnienia szkoleniowe:

– Istota procesu komunikacji, elementy procesu komunikacji

– Rodzaje komunikatów werbalnych i niewerbalnych, płaszczyzny komunikacji, film
prezentujący zachowania niewerbalne; ćwiczenia obrazujące istotę komunikacji
niewerbalnej z pacjentem

– Indywidualne różnice w nadawaniu komunikatu: systemy reprezentacji sensorycznej,

metaprogramy, style komunikacji

– Znaczenie komunikacji niewerbalnej w relacji lekarz- pacjent

– Wpływ profilu osobowości na proces komunikacji

– Umiejętność wzbudzania sympatii – techniki integracjacyjne

– Uzyskanie przychylnego nastawienia u rozmówcy

– Kreowanie własnego wizerunku

Punkty edukacyjne: 3
Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org

Temat: KOMPETENCJE PRZYSZŁOSCI LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY
Termin: 19.11.2020 r.  godz. 16.00 – 19.00
Prowadząca: Prof. dr hab. Alicja Gałązka

Celem szkolenia jestwskazanie potrzeby nabycia całkiem nowych umiejętności, które pozwolą sprostać wyzwaniom takim, jak globalizacja, starzenie się społeczeństw, rozwój  technologii i inteligentnych maszyn, możliwość pokonywania bariery czasu i przestrzeni  oraz wirtualna współpraca i wymiana informacji, przeładowanie danymi, których nie umiemy przetwarzać.

Zagadnienia szkoleniowe:

– Tworzenie sensu (sense-making), czyli zdolność dostrzegania informacji, mających krytyczne znaczenie w procesie podejmowania decyzji.

– Inteligencja społeczna pożądana u osób pracujących w zespole. Coraz ważniejsza, bo współpracować będziemy z coraz większą liczbą ludzi, także wirtualnie.

– Myślenie adaptacyjne, czyli zdolność reagowania na okoliczność chwili, pomysłowość,

przystosowanie się do warunków i wykraczanie poza schematy.

– Kompetencja międzykulturowa to umiejętność odnalezienia się i funkcjonowania w

zróżnicowanym kulturowo środowisku.

– Umiejętność przetwarzania dużej ilości informacji, przekładania danych statystycznych

na pojęcia abstrakcyjne i odczytywanie płynących z nich sensów – bardzo istotne w  dobie
digitalizacji danych i lepszego dostępu do informacji o pacjencie.

– Rezyliencja – umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków,  plastyczność i otwartość umysłu, odporność na działanie negatywnych czynników.

Punkty edukacyjne: 3

Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org

Temat: WYKORZYSTANIE STRATEGII COACHINGOWYCH W PRACY LEKARZA
I LEKARZA DENTYSTY

Termin: 10.12.2020 r.  godz. 16.00 – 19.00
Prowadząca: Prof. dr hab. Alicja Gałązka

Celem szkolenia jest pokazanie, że włączenie strategii coachingowych w pracy lekarza
i lekarza dentysty przyczyni się poprawy jakości świadczonych przez nich usług medycznych, a co najważniejsze również dobra pacjentów.

Zagadnienia szkoleniowe:

– Uznanie, że pacjent i lekarz są partnerami w procesie odzyskiwania zdrowia

– Uwzględnianie wszystkich czynników mogących mieć wpływ na stan zdrowia i dobrostan: fizycznych, psychicznych, duchowych i społecznych

– Wykorzystanie rozmaitych dziedzin wiedzy przy tworzeniu planów terapeutycznych

– Przekonanie, że dobra i skuteczna medycyna opiera się na nauce, ale nauce otwartej na nowe wyzwania i gotowej do przyjęcia nowych paradygmatów

– Zajmowanie się nie tylko leczeniem, ale także promowaniem zdrowia i zdrowego stylu życia

– Zindywidualizowanie opieki nad pacjentem, aby w najlepszy sposób dostosować ją do potrzeb i warunków życia jednostki

– Wykorzystywanie strategii i technik coachingowych w rozwoju osobistym oraz
w  komunikacji z pacjentem.

Punkty edukacyjne: 3

Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org