Ważne przepisy dotyczące radiologii stomatologicznej

Komisja Stomatologiczna informuje o istotnym przepisie przejściowym, jaki został wprowadzony ustawą zmieniającą ustawę Prawo atomowe [Dz.U.2019.1593 z dnia 2019.08.23]

W art. 20 ustawy czytamy:

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem:
  1. w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
   1. dostosują kwalifikację pracowników do kategorii pracowników zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
   2. przeprowadzą szkolenia pracowników zgodnie z przepisami art. 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
  2. w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
   1. przeprowadzą ocenę narażenia osób z ogółu ludności, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
   2. wdrożą system, o którym mowa w art. 18a ustawy zmienianej w art. 1,
    […]
  3. w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
   1. dostosują programy zapewnienia jakości do wymagań określonych w przepisach art. 7 ust. 2a i 2b ustawy zmienianej w art. 1,
    […]

W powyższym tekście uwzględniono tylko te przepisy, które mogą mieć zastosowanie w radiologii stomatologicznej.

Pod umieszczonymi w tekście linkami znajdują się wyciągi z właściwych przepisów.

Przypominamy, że ustawa weszła w życie w dniu 23 września 2019r.

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NIL
Andrzej Cisło

Rekomenduję do stosowania – Specjalista analityki sanitarnej OIL Kraków dr Edward Araszkiewicz