Uwaga – Prawo Atomowe – Ważny termin-23.03.2020

W treści obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe – wskazano termin:

Art. 20. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem:

1) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj, do 23.03.2020):

  1. a) dostosują kwalifikację pracowników do kategorii pracowników zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

  1. b) przeprowadzą szkolenia pracowników zgodnie z przepisami art. 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

Przekroczenie tego terminu może grozić sankcjami.