Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

Informujemy, iż zgodnie z zapisami art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem pandemii COVID-19 pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 9 listopada 2020r. zostaliśmy jako samorząd lekarski zobowiązani do przekazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wykazu osób wykonujących zawody medyczne, które mogą̨ być́ skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Katalog danych jakie może gromadzić samorząd lekarski ujęto w treści art. 49 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich, a jego zakres nie pozwala nam ustalić czy lekarz umieszczany na wykazie osób sporządzanym na wniosek wymienionych wyżej organów podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 gruda 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Chcąc uniknąć wadliwych skierowań a zarazem chroniąc lekarzy podlegających wyłączeniom rekomendujemy jak najszybsze wypełnienie, podpisanie i przesłanie oświadczenia na adres właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojewodzie.

W przypadku Wojewody Małopolskiego należy przesłać na adres: skierowania@malopolska.uw.gov.pl

Wzór do pobrania oświadczenia zamieszczono poniżej.

Poniżej treść art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 gruda 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zawierającego katalog wyłączeń.

                                                                    

       Lek. dent. Robert Stepień

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

 

 /OŚWIADCZENIE/ KLIKNIJ aby pobrać wzór…

 

Przypominamy, iż mocą wyżej przywołanego przepisu ustawy skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;

2) kobiety w ciąży;

3) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;

4) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

5) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

6) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

7) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;

8) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w pkt 7 powyżej wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).