Protokół wykonania testu odbiorczego wraz z Ankietą urządzenia radiologicznego.

Szanowni Państwo zamieszczamy Protokół wykonania testu odbiorczego wraz z Ankietą dotyczącą urządzenia radiologicznego jako przydatny załącznik do systemu zarządzania jakością w pracowniach RTG.

Zwracam uwagę na konieczność sprawdzenia zgodności parametrów aparatu rtg z dokumentacja techniczną, w szczególności:

– na określenie mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 1m  od ogniska lampy, przy całkowicie przesłoniętym wylocie wiązki promieniowania i maksymalnym obciążeniu lampy,

– w przypadku obecności operatora aparatu lub personelu medycznego w pobliżu lampy, informacji o rozkładach mocy dawki wokół aparatu rtg , podane przez producenta.

/podstawa Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U.nr 180 poz. 1325).

Protokół testów odbiorczych (kliknij…)

Informacje dotyczące urządzeń radiologicznych stosowanych w rentgenodiagnostyce obejmują:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych 2
Dz. U. 2021 poz. 1959 ( Kliknij aby otworzyć)

Uwaga:

Jednostka ochrony zdrowia:
Prowadzi ewidencję urządzeń radiologicznych i poddaje ją aktualizacji nie rzadziej niż co 3 miesiące;

W przypadku dokonania zmiany w ewidencji, jednostka ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany, informuje o dokonanej zmianie właściwy organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem.