PROCEDURA ubiegania się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R/S

W dniu 23 września 2019r. weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019. poz. 1792).

Wewnętrzny  nadzór  nad  przestrzeganiem  wymagań  ochrony  radiologicznej  w  jednostkach  ochrony  zdrowia wykonujących działalność polegającą na:

1)      uruchamianiu  lub  stosowaniu  aparatów  rentgenowskich  w  medycznej  pracowni  rentgenowskiej  lub  uruchamianiu takich pracowni, lub

2)    uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii  powierzchniowej  lub  radioterapii  schorzeń  nienowotworowych  poza  medyczną  pracownią  rentgenowską–

sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej dla tych działalności.

Wymaganie,  nadzoru IOR  nie  dotyczy  jednostki  ochrony  zdrowia  wykonującej  działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów  rentgenowskich  służących  wyłącznie  do  tego  celu.

 • Z wymogu odbycia szkolenia, zwalnia się osoby, które:

1)     w  dniu  złożenia  wniosku  o  dopuszczenie  do  egzaminu  posiadały  uprawnienia  inspektora  ochrony  radiologicznej  i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub

2)     ukończyły  w  okresie  ostatnich  5  lat  studia  wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z    zakresu    dozymetrii    i    ochrony    radiologicznej    wraz    z    zajęciami    praktycznymi    w    warunkach    narażenia, w   minimalnym   wymiarze   30   godzin   wykładów   i 30 godzin   zajęć   praktycznych,   poprzedzonych   wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub

3)     posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej  wykonującej  działalność  na  podstawie  zezwolenia,    w okresie  5 lat  przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

 • Szkolenie,  może  rozpocząć osoba, która posiada orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza . Osoba ta przedstawia to orzeczenie kierownikowi jednostki prowadzącej szkolenie przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Osoba  ubiegająca  się  o  nadanie  uprawnień,  zdaje  egzamin, po odbyciu szkolenia lub po dopuszczeniu do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia.
 • Organ właściwy do nadania uprawnień (GIS), na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie  uprawnień,  dopuszcza  tę  osobę  do  egzaminu  bez  konieczności  odbycia  szkolenia,  po  stwierdzeniu  spełnienia wymogów. O dopuszczeniu do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia organ właściwy do nadania uprawnień zawiadamia osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień w terminie 30 dni od dnia złożenia  przez  nią    Odmowa  dopuszczenia  do  egzaminu  bez  konieczności  odbycia  szkolenia  następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Organ właściwy do nadania uprawnień (GIS) wyznacza, na wniosek kierownika  jednostki  prowadzącej  szkolenie,  termin  egzaminu  na  dzień  przypadający  nie  później  niż  30  dni  od  dnia  poinformowania tego organu o zakończeniu szkolenia i zawiadamia o tym kierownika jednostki prowadzącej szkolenie nie później niż 14 dni przed dniem egzaminu. W przypadku dopuszczenia osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, organ właściwy do nadania uprawnień zawiadamia tę osobę o terminie i miejscu egzaminu nie później niż 14 dni przed dniem egzaminu.
 • Organ właściwy   do   nadania   uprawnień (GIS)   zamieszcza   informację o terminie i miejscu egzaminu, wysokości opłaty za egzamin oraz o numerze rachunku bankowego, na który należy wnieść  opłatę,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  podmiotowej  urzędu  obsługującego  ten  organ,  niezwłocznie po wyznaczeniu terminu egzaminu.
 • Osoba  ubiegająca  się  o  nadanie  uprawnień,   która  nie  przystąpiła  do  egzaminu, może złożyć do organu właściwego do nadania uprawnień wniosek o:

1) wyznaczenie nowego terminu egzaminu – jeżeli odbyła szkolenie;

2)      dopuszczenie  do  egzaminu  bez  konieczności  odbycia  szkolenia  –  jeżeli  nie  odbyła  szkolenia.

Jednostki,  które  w  dniu  wejścia  w  życie  niniejszej  ustawy  są  uprawnione  do  prowadzenia  szkoleń  dla  osób  ubiegających  się  o  nadanie  uprawnień  inspektora  ochrony  radiologicznej  ,  mogą prowadzić  te  szkolenia  na  podstawie  dotychczasowych  przepisów  w  terminie  18  miesięcy  od  dnia  wejścia  w  życie niniejszej ustawy, tj do 23 marca 2021roku.

[Szkolenie IOR odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012r   (Dz.U.z 2012 . poz. 1534).]

wymagany zakres szkolenia :

– dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R wynosi 32 godziny lekcyjne w tym zajęć seminaryjnych 2 godz.

– dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu S wynosi 21 godzin lekcyjnych w tym zajęć seminaryjnych 2 godz.

Ważna uwaga :

 1. Osoby posiadające uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w zakresie  uprawniającym  do  sprawowania  wewnętrznego  nadzoru  nad  przestrzeganiem  wymagań  ochrony  radiologicznej  w  stomatologii  są  uprawnione  do  przystąpienia do egzaminu, bez  konieczności  odbycia  szkolenia,  jeżeli  ubiegają  się  wyłącznie  o  nadanie  uprawnień  do  sprawowania  wewnętrznego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w stomatologii.

2.Osoby, uprawnione do zdania egzaminu , bez konieczności odbycia szkolenia powinny przesłać do Głównego Inspektora Sanitarnego wniosek o dopuszczenie do takiego egzaminu.

W przypadku przekroczenia terminu ważności uprawnień IOR, osoby będą musiały odbywać szkolenie w pełnym zakresie .

3.Dane dotyczące:

 • konta bankowego,
 • wysokości opłat,
 • terminu wniesienia opłaty za egzamin ,
 • oraz miejsca i terminu egzaminów znajdują się na stronie GIS-BIP zakładka ochrona radiologiczna (egzaminy IOR)