Obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U 2021 poz.955)
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2062 z późn.zm.)
w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wszystkie praktyki
zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra
Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w
Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na
danym terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi
sprawozdaniami znajdują się na stronie www.cez.gov.pl w zakładce „Projekty/Statystyka”. Dostęp do
Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl .”
W naszym przekonaniu umieszczenie powyższego komunikatu będzie dodatkową ścieżką informacji o
obowiązku sprawozdawczym, z którego praktyki nie chętnie się wywiązują, oraz będzie szczególnie ważne
z poniższych powodów:
1. Dane zebrane drogą stanowią na chwilę obecną źródło informacji o personelu pracującym
bezpośrednio z pacjentem w głównym miejscu pracy, co jak pokazała pandemia jest bardzo istotne dla
systemu,
2. Dane te publikowane w Biuletynie Statystycznym Ministra Zdrowia i w Roczniku Statystycznym
Głównego Urzędu Statystycznego, a następnie przekazywane do Eurostatu,
3. Komunikat będzie uwiarygodnieniem, że taki obowiązek istnieje.
Należy zauważyć, niechęć praktyk do wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego powoduje, że dane
prezentowane na arenie krajowej i międzynarodowej nie oddają rzeczywistości i stawiają Polskę na
końcowych miejscach w rankingach międzynarodowych. Uświadomienie praktyk o nałożonym na nich obowiązku powinno spowodować przynajmniej poprawę kompletności sprawozdań, a co za tym idzie
poprawę jakości prezentowanych danych.
Z poważaniem,
Sporządził: Roicki Rafał
Bartosz Jaroszewski
Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-
Zdrowia