Obowiązek powiadamiania o wpływie rtg na środowisko

Na podstawie art. 32c pkt.2 ustawy Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/  kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4ust.1 pkt 1 i pkt 4-16  zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

W przywołanym przepisie art.4 ust.1 , we wskazanym zakresie pkt 4-16 odnajdujemy punkty 10) i 11):

  •  działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
  • uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich

Z powyższego wynika więc obowiązek umieszczenia na stronie internetowej poradni stomatologicznej dokonującej ekspozycji promieniowania rtg informacji o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Udostępniamy szablon przydatny do wytworzenia takiej informacji

Wzór informacji

 

źródło: nil.org.pl