KOMUNIKAT

Zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. 2019, poz. 1792 z póź. zm.) w terminie do 22.09. 2021 Kierownicy jednostek organizacyjnych:

 1. dostosują programy zapewnienia jakości do wymagań określonych w przepisach art. 7 ust. 2a i 2b ustawy:

2a. Program zapewnienia jakości obejmuje w szczególności:

1) podział między pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialności oraz zadań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

2) sposób realizacji wymagań dotyczących funkcjonowania, konserwacji i utrzymania źródeł promieniowania jonizującego oraz dotyczących wyposażenia związanego z tymi źródłami;

3) sposób zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych;

4) system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych.

 

2b. W jednostce ochrony zdrowia obejmuje również:

1) systematycznie planowane i wykonywane działania konieczne dla zapewnienia ochrony radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym, o których mowa w art. 33a, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wy-
stąpienia i skali ekspozycji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych;

2) wdrożenie wewnętrznego systemu rejestracji i analizy zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, odpowiednio do zagrożenia powodowanego przez działalność wykonywaną przez tę jednostkę;

4) w sytuacji ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego – przygotowanie informacji dla lekarza kierującego oraz lekarza prowadzącego, a także pacjenta lub jego przedstawiciela, o ekspozycji niezamierzonej lub narażeniu przypadkowym oraz o wynikach analizy tej ekspozycji lub tego narażenia

 

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 11.

1) opracują system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych

2) dokonają analizy zagrożeń,
3) dostosują zakładowy plan postępowania awaryjnego do wymagań określonych w przepisach ustawy
4) prześlą wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności związanej z narażeniem dostosowany zgodnie
z pkt 3 zakładowy plan postępowania awaryjnego wraz z wynikami analizy zagrożeń,

 

Program szkolenia dla wewnętrznej ekipy awaryjnej:

Temat 1. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej                                               0,5godz

– optymalizacja i limit użytkowy dawki

-osłony przed promieniowaniem jonizującym

– wpływ odległości i czasu na pochłoniętą dawkę

Temat 2. Biologiczne skutki działania promieniowania jonizującego                     1 godz

– własności promieniowania jonizującego;

– poziomy narażenia na zdolność do wykonywania pracy( zadania),

-fazy i objawy choroby popromiennej – zagrożenie dla zdrowia i życia

Temat 3. Działanie i obsługa przyrządów dozymetrycznych                                     1godz

– rodzaje detektorów promieniowania jonizującego,

– przyrządy do pomiaru: dawki, mocy dawki (równoważnik dawki),

Temat 4. Działania interwencyjne                                                                                    0,5 godz

-awaria aparatów wytwarzających promieniowanie jonizujące

Temat 5. Podstawowe wielości i jednostki dozymetryczne                                      0,5 godz

– dawka pochłonięta, równoważna, skuteczna,ekspozycyjna

 

Opracował

Kierownik jednostki organizacyjnej

 

 

ZAKŁADOWY  PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO:

1.Dane podstawowe jednostki organizacyjnej:

a) nazwa, siedziba, adres i numer telefonu

b) numer faksu lub adres e-mail

c) Rodzaj wykonywanej działalności związanej z narażeniem , kategoria zagrożeń, (załącznik nr 5 do ustawy). Działalność związana z narażeniem zostaje zakwalifikowana do III  kategorii narażenia i dotyczy:

– stosowania urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na terenie jednostki organizacyjnej w pracowni rentgenowskiej oraz poza pracownią,

– uruchamiania pracowni, w których stosowane są źródła promieniowania jonizującego.

1 a) Zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, określenie komórki organizacyjnej prowadzącej bezpośrednio tę działalność.

1 b) Schemat organizacyjny jednostki organizacyjnej, powiązania między komórkami i osobami zajmującymi stanowiska w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenie radiacyjne – z wyjątkiem działalności wykonywanej jednoosobowo i osobiście.

 

 1. Imię , nazwisko i dane kontaktowe:
 • Kierownika Jednostki Organizacyjnej – imię, nazwisko, nr tel. / e-mail/,
 • Osoby odpowiedzialnej za wewnętrzny nadzór nad realizacją zadań z zakresu przygotowania i reagowania na zdarzenie radiacyjne – imię , nazwisko, nr tel. /e-mail/,
 • Inspektora Ochrony Radiologicznej- numer, typ i data obowiązywania jego uprawnień ( z wyłączeniem aparatów do zdjęć wewnątrzustnych),

 

 1. Zakres obowiązków członków ekipy awaryjnej oraz ich dane kontaktowe;

Członkami grupy awaryjnej są pracownicy jednostki organizacyjne, posiadający uprawnienia do obsługi aparatury rtg.

 • wymienić osoby oraz ich dane kontaktowe
 1. Dane kontaktowe organów i służb, które mogą być zaangażowane w likwidację zagrożenia:
 • najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej 998 lub 112,………………………
 • najbliższej stacji pogotowia ratunkowego 999 lub 112, ……………………………….
 • najbliższej jednostki Policji 997 lub 112,………………………………………………….
 • Państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (dla woj. Małopolskiego: Kraków Prądnicka 76, tel. 12 254 95 55)

 

  5. Wykaz sprzętu awaryjnego:

– środki ochrony osobistej ( fartuchy, kołnierze) oraz  dozymetry indywidualne.

6. Plan jednostki organizacyjnej:

 • zawiera:
 1. rozmieszczenie aparatów rtg,
 2. drogi ewakuacji, miejsce zbiórki,
 3. miejsca przechowywania sprzętu awaryjnego,

(załącznik: plany z projektów ochrony radiologicznej oraz ppoż)

7. Lista mogących potencjalnie wystąpić sytuacji awaryjnych oraz procedur postępowania awaryjnego;

 • uszkodzenie głowicy/kołpaka aparatu rtg – należy zaniechać dalszej pracy i zgłosić usterkę do serwisowi aparatu,
 • aparat rtg pomimo zwolnienia przycisku ekspozycji nadal emituje promieniowanie, blokada systemu sterowania aparatem  rtg – aparat należy wyłączyć z gniazdka, lub wyłączyć dopływ zasilania
 • mechaniczne uszkodzenie aparatu rtg-wyłączyć aparat,
 • kradzież aparatu rtg na terenie obiektu: wezwać policję,
 • utrata kontroli nad aparatem rtg: wezwać policję,
 • stałe przekraczanie poziomów referencyjnych dawek: przeprowadzić audyt wewnętrzny
 • podwyższone odczyty dawek indywidualnych pracowników: przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

 

8. procedury postępowania (pkt 7). , sytuacji awaryjnych.

 • W razie awarii aparatów rtg zostaną one niezwłocznie wyłączone i zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem.
 1. kryteria uruchomienia planu postępowania awaryjnego:

-kryterium do uruchomienia planu postępowania awaryjnego jest zauważenie przez operatora aparatu rtg lub inną osobę , potencjalnych sytuacji awaryjnych wymienionych w pkt.7.

 1. Działania podejmowane w celu ochrony ludności i pracowników jednostki organizacyjnej przed promieniowaniem jonizującym, zoptymalizowanych dla poszczególnych działań awaryjnych.

W razie zaistnienia zdarzenia radiacyjnego wstrzymuje się dalszą pracę medycznej pracowni rtg do czasu wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji.

(Przerwanie zasilania aparatu rtg powoduje brak  narażenia pracowników, pacjentów, ogółu ludności.)

W razie awarii, personel obsługujący aparat rtg dokonuje wstępnej oceny sytuacji w celu ustalenia, czy awaria ograniczona jest wyłącznie do uszkodzenia aparatu rtg, czy też doszło do narażenia pracowników, pacjenta i środowiska/uszkodzenia zainstalowanych osłon stałych.

– kierownik jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję czy aparat rtg nadaje się do dalszej eksploatacji.( serwis dokonuje przeglądu technicznego, dokonuje naprawy, przeprowadzane są testy odbiorcze);

– w przypadku uszkodzenia osłon stałych: dokonuje się naprawy osłon oraz przeprowadza się pomiary osłon stałych.

Postępowanie pracownika stwierdzającego zaistnienie zdarzenia radiacyjnego:

– niezwłoczne wyłączenie aparatu rentgenowskiego w sposób określony w instrukcji obsługi, a następnie powiadomienie kierownika jednostki organizacyjnej.

W powiadomieniu podać:

– imię, nazwisko i stanowisko lub funkcję osoby stwierdzającej zaistnienie zdarzenia   radiacyjnego,

– numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiająca,

– dokładną lokalizację miejsca zdarzenia,

– krótki opis zdarzenia.

Bezzwłocznie powiadomić:

1) kierownika jednostki organizacyjnej:, tel. ……

2) inspektora ochrony radiologicznej:   tel.  …..

3) Osoby odpowiedzialnej za wewnętrzny nadzór nad realizacja zadań z zakresu przygotowania i reagowania na zdarzenie radiacyjne –   tel. ……

              Postępowanie kierownika jednostki organizacyjnej:

              Jeżeli zachodzi taka potrzeba, niezwłoczne jest powiadomienie:

 • Państwowej Straży Pożarnej : 998 lub 112
 • Pogotowia Ratunkowego: 999 lub 112
 • Policji: 997 lub 112
 • zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;
 • zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w celu uniemożliwienia przebywania, osób postronnych w miejscu zdarzenia;
 • określenie dokładnej lokalizacji zdarzenia;
 • określenie danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia;
 • powiadomienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W powiadomieniu podać:

dane dotyczące jednostki organizacyjnej,

opis przebiegu zdarzenia, dokładnej lokalizacji zdarzenia, danych osób

poszkodowanych w wyniku zdarzenia,

informacji  dotychczas podjętych działaniach zabezpieczających miejsce zdarzenia;

 

11.Poziomy odniesienia  dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego, o których mowa w art. 20 ust. 2-4 i art. 83e  ustawy;

 1. W przypadku zdarzenia radiacyjnego należy dołożyć starań, o ile jest to możliwe, żeby członek ekipy awaryjnej nie otrzymał dawki przekraczającej wartość rocznej dawki granicznej dla pracowników.
 2. W przypadku gdy spełnienie wymagania, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe, dawki skuteczne (efektywne) otrzymane przez członków ekip awaryjnych muszą mieścić się w zakresie poziomów odniesienia dawek skutecznych (efektywnych) określonych w odpowiednim planie postępowania awaryjnego.
 3. Wartości poziomów odniesienia dawek skutecznych (efektywnych), o których mowa w ust. 2, ustala się na poziomie poniżej 100 mSv, z wyjątkiem przypadku narażenia wyjątkowego, o którym mowa w ust. 4.
 4. W przypadku narażenia wyjątkowego wynikającego z działań mających na celu:

a) ratowanie życia ludzkiego,

b) zapobieżenie groźnym dla zdrowia skutkom promieniowania jonizującego,

c) zapobieżenie wystąpieniu katastrofalnych warunków – wartości poziomów odniesienia dawki skutecznej (efektywnej) określone w odpowiednim planie postępowania awaryjnego mogą przekraczać 100 mSv, ale nie mogą przekraczać 500 mSv.

d) Wartości poziomów odniesienia dawek skutecznych (efektywnych) dla osób z ogółu ludności w przypadku zdarzenia radiacyjnego powinny być co do zasady ustalone na poziomie poniżej 100 mSv.

12.Zdarzenia, które mogą skutkować powstaniem skażeń promieniotwórczych.

 Uwaga! Nie dotyczy aparatów rtg stosowanych w  medycznych pracowniach rtg  i poza medycznymi pracowniami rtg

13.Plan ćwiczeń i szkoleń w zakresie reagowania na zdarzenie :

– Wstępne i okresowe szkolenia pracowników, podnoszenie wiedzy na temat ochrony radiologicznej oraz wpływu promieniowania jonizującego na organizm żywy ( dotyczy skrócenia czasu przebywania w narażeniu oraz stosowaniu osłon osobistych przed promieniowaniem jonizującym).

– Szkolenie wewnętrznych grup awaryjnych, zgodnie z programem szkoleń, opracowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej.

– Ćwiczenia odbywać się będą raz na dwa lata. Z przeprowadzonych szkoleń i ćwiczeń zostanie sporządzona dokumentacja ich realizacji, która należy przechowywać przez okres nie krótszy niż 5 lat.

– Szkolenie będzie odbywało się w formie wykładu lub prezentacji, kierownik jednostki organizacyjnej wyznaczy osobę odpowiedzialną za szkolenia.

14.Data obowiązywania zakładowego planu postępowania awaryjnego, częstotliwość jego aktualizacji.

Podpis kierownika jednostki organizacyjnej:  …….