KOMUNIKAT

Na stronie internetowej OIL w Krakowie umieszczono wybrane zagadnienia znowelizowanej ustawy Prawo atomowe (Dz.U.2019, poz. 1792).

Opracowany materiał dedykowany jest w szczególności dla:

  • kierowników jednostek organizacyjnych wykonujących działalność medyczną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego,
  • pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Zgodnie z zapisami ustawy za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej wykonujący działalność związaną z narażeniem.

W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy/ art. 123/ – wymierza się karę pieniężną:

kierownikowi jednostki organizacyjnej w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem wymierza się karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej pięćdziesięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

osobie prowadzącej jednoosobową działalność oraz każdemu ze wspólników spółki cywilnej, wykonującym działalność związaną z narażeniem, wymierza się karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej pięćdziesięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kary pieniężne nakłada organ, upoważniony do wydawania zezwolenia i prowadzenia nadzoru (PWIS , Prezes PAA)w formie decyzji administracyjnej, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją KLIKNIJ…