Kliniczne audyty wewnętrzne

Zgodnie z przepisami art. 33v ust. 6 i 7 ustawy Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1792) jednostki ochrony zdrowia są obowiązane do:

  • sporządzania pisemnych raportów z przeprowadzonych audytów klinicznych wewnętrznych (art. 33v ust. 6), oraz
  • przekazywania ww. raportów do właściwych komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych (art. 33v ust. 7 zdanie 2).

W celu ułatwienia jednostkom ochrony zdrowia realizacji ww. obowiązków, w Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia przygotowane zostały – w oparciu o przepisy ustawy Prawo atomowe – uporządkowane i ujednolicone wzory takich raportów.

Informujemy, że zamieszczony wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w rentgenodiagnostyce (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej został rekomendowany do stosowania jednostkom ochrony zdrowia przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych – Konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Wzór raportu z audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej jest do pobrania tutaj: doc (wersja 2.).

W celu ułatwienia realizacji przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, obowiązku przekazania kopii raportu do Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej (art. 33v ust. 8) – za zgodą Przewodniczącego komisji – kopię raportu można przekazać bezpośrednio do KCORwOZ w następujący sposób:

  • listownie, na adres: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, ul. Smugowa 6, 91-433 Łódź; z dopiskiem „Raport z audytu klinicznego wewnętrznego”, lub
  • drogą elektroniczną (e-mail), na adres: audyty.rtg@kcor.gov.pl

Wzór Raportu z przykładowym wypełnieniem